مشاوره و سفارش

 

 

لیست قیمت توسکا

نام محصولمشخصات برنجنوع بسته بندیوضعیتقیمت عمده (تومان)
برنج کشت دوم امراللهیتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود90000
برنج چین دوم طارمتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود85000
برنج طارم هاشمی تمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود75000

لیست قیمت محصولات توسکا

نام محصولمشخصات برنجنوع بسته بندیوضعیتقیمت عمده (تومان)
برنج کشت دوم امراللهیتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود90000
برنج چین دوم طارمتمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود85000
برنج طارم هاشمی تمیز و بدون خردگونی ده کیلویی نخیموجود75000